Algemene voorwaarden Malpertuus Wifi-gastnetwerk

Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik Malpertuus WiFi-gastnetwerk

Algemene voorwaarden en gedragdscode gebruik Malpertuus WiFi-gastnetwerk

1. Toepasselijkeheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van WiFi-gastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan.

 

2. Definities

Gebruik: Malpertuus stelt dit gratis WiFi-gadtnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluiten voor persoonlijke en niet-zakelijk gebruik.

Gebruiker: Onder gebruik wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-gastnetwerk van Malpertuus.

WiFi-gastnetwerk Malpertuus:

Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met WiFi-Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet.

Malpertuus: Gemeenschapscentrum Malpertuus te Clinge

 

3. Algemene voorwaarden

Malpertuus biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van Malpertuus zoals die is vastgelegd in de Algemene voorwaarden van Malpertuus. Malpertuus is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van dit WiFi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Malpertuus kan ingrijpen als er sinificant meer dataverkeer wordt gebruikt dan het gemiddelde. Malpertuus houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiF met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Malpertuus in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Malpertuus een andere reden bestaat.

Malpertuus is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit de activiteiten van de gebruiker.

4. Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

Malpertuus neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoirbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te  zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

Spamming and Invasion of Privacy-Intellectual Property Right Violations- Obscene or Indecent Speech or Materials - Defamatory or Abusive Language - Forging of Headers - Hacking-Distribution of Internet Viruses, Trojan Horses , or Other Destructive Activities-Facilitating a Violation of this Agreement of Use - Export Control Violations -Other Illegal Activities-Resale

De gebruiker verklaart Malpertuus nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwek en/of verlies van data of derving van inkomsten door techinische of andere storingen.

Malpertuus is niet aansprakelijk voors chade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Malpertuus niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Malpertuus of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log- in procedure, account en e-mailadres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Malpertuus voortvloeiende schade. Malpertuus behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

Malpertuus verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in het Reglement Malpertuus is vast gelegd.

Alvorens gebruik te maken van de dienst Malpertuus-WiFi dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van Malpertuus samenhangen is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Site last modified: 06 May 2024, 13:05.