Malpertuus-privacyverklaring

Privacyverklaring

Malpertuus-privacyverklaring: wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten, bestuursleden en overige relaties.

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  van toepassing. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken.

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Uiteraard hebben wij maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hierover.

Persoonsgegevens

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:

* We vertellen u wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.

* We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering overeenkomst, relatiebeheer, klantenadministratie en marketing).

* We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.

* Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.

* We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.

* We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.

* We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van uw gegevens.

 

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wat wij met de persoonsgegevens doen die wij krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:

* Welk type persoonsgegevens verwerken we?

* Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

* Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?

* Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

* Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

* Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

* Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

* Hoe zit het met het gebruik van mijn persoonsgegevens voor derden?

* Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

* Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en hoe kunt u ze uitoefenen?

* Gebruiken jullie mijn gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven?

 

Persoonsgegevens verschillende doelgroepen

Bekijk de regels die wij hanteren over de persoonsgegevens van:

* onze gebruikers, bezoekers en overige relaties

* onze bestuursleden

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Privacyverklaring voor bezoekers, gebruikers en overige relaties

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Stichting Malpertuus, statutair gevestigd en kantoorhoudende in (4567 BM) Clinge, aan de Malpertuuslaan 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Welke type persoonsgegevens verwerken we?

* Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, werk-of thuisadres, telefoonnummer, het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht).

* De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt, uw functienaam of functietitel.

* Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, inclusief factuuradressen en bankgegevens, wanneer u diensten van ons afneemt.

* Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat u gebruikt om onze website te bezoeken.

* Opnames van telefoongesprekken die u heeft met onze afdeling administratie

* Kentekens en camerabeelden wanneer u ons gebouw aan de Malpertuuslaan 6 in Clinge bezoekt.

* Alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt.

 

Hoe gebruiken wij die informatie en op basis van welke wettelijke grondslag doen we dat?

We verwerken de persoonsgegevens als hierboven genoemd om de volgende redenen:

* Voor relatiebeheer, marketing, gebruikersadministratie en servicedoeleinden(u te informeren over de laatste nieuwtjes over Malpertuus en relevante diensten, het beheer van ons CRM en het verbeteren van het functioneren van onze website.)

* Om een adequate gebruikersadministratie en debiteurenbeheer te kunnen voeren.

* Voor interne controle en bedrijfsbeveiliging.

 

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

* De uitvoering van overeenkomsten met onze gebruikers

* Het voldoen aan onze wettelijk verplichtingen.

* Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze gebruikers te kunnen (blijven) verlenen.

* Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken.

* Het behartigen van uw gerechtvaardigde belang om de juiste informatie te verkrijgen.

* Het gerechtvaardigd belang van Malpertuus om onze eigendommen te beveiligen.

 

Malpertuus gebruikt contactgegevens van zijn bestaande gebruikers voor het versturen van servicemails en het versturen van informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events.

 

uw contactgegevens.

Met wie delen we deze informatie?

uw gegevens zijn toegankelijk voor bestuursleden en personeel van de stichting.

Malpertuus verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Malpertuus daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Ook kan het voorkomen dat derde partijen, zoals gemeente hulst, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. In die gevallen zal Malpertuus vooraf met deze partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, afspraken maken, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens.

Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derden de gegevens alleen gebruiken op een manier die en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij de andere partijen. daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zo veel mogelijk kunnen respecteren.

* Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we standaard na 30 dagen, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.

* Camerabeelden bewaren we niet langer dan 4 maanden. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.

In alle gevallen geldt dat Malpertuus in bepaalde gevallen uw gegevens langer zal bewaren dan hierboven aangegeven indien dat verplicht is op grond van een wettelijke regeling of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en bestuurders te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

Waar slaan we uw gegevens op?

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, worden in principe altijd opgeslagen in Nederland.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

* U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

* U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

* Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

* U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

* U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

* Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengen.

 

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan de administratie van Malpertuus. Deze is te bereiken via stmalpertuus@zeelandnet.nl.  Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt.

Waar kunt u meer informatie krijgen over de wijze waarop Malpertuus met uw persoonsgegevens omgaat?

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u zich wenden tot de secretaris van de stichting. Deze is te bereiken via stmalpertuus@zeelandnet.nl.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Malpertuus met uw vragen, bezwaren of klachten omgaat, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de stichting. U kunt zich daartoe richten tot stmalpertuus@zeelandnet.nl.

 In het geval dat u ook daarna nog niet tevreden bent over de wijze waarop Malpertuus met uw klacht is omgegaan, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site last modified: 06 May 2024, 13:05.